تیتوس ابراهیم عزّالدین بورکهارت (Titus Ibrahim Izz al-Din Burckhardt ,1908-1984) حکیم و صاحب‌نظر برجسته در علوم سنّتی و مبانی هنر دینی.

 

موسّسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران درنظر دارد در آبان ماه 1399 همایشی با عنوان بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت برگزار نماید. این دومین همایش از سلسله همایش‌های بزرگداشت متفکران و حکمای معاصر در حکمت و هنر خواهد بود که اولینِ آن به مارتین لینگز اختصاص داشت و در اردیبهشت ماه 1397 برگزارگردید. تیتوس ابراهیم عزّالدّین بورکهارت(1908-1984) Titus Ibrahim Izz al-Din Burckhardt حکیم متالّه و صاحب‌نظر برجسته در علوم سنّتی و مبانی هنر دینی، در بستری گسترده از مابعدالطّبیعه، علم‌النّفس، عرفان، رمزشناسی، و نقد تجدّد در ابعاد گوناگون آن، آثاری مهم برجای‌گذارده ‌است. بخش قابل‌توجهی از پژوهش‌ها و آثار بورکهارت به هنر قدسی و سنّتیِ ادیان الهی تعلق دارد و در این زمینه او علاوه بر مقالات متعدد دربارۀ هنر اسلامی چندین کتاب مهم دارد که خصوصاً کتاب هنراسلامی: زبان و بیان او شاهکاری در تبیین مبانی هنر اسلامی و معرّفی آن است. بدین ترتیب آشنایی با آثار بورکهارت برای هر مطالعۀ جدی هنر در دورۀ حاضر ضروری است و تاکنون جایگزینی ندارد. برگزاری همایشی برای بررسی و معرفی آراء و آثار بورکهارت می‌تواند گامی در جهت آشنایی بیشتر با میراث علمی و معنوی وی باشد. به‌این ‌مناسبت از فرهیختگان و پژوهشگران حوزه‌های حکمت و فلسفه، ادیان و عرفان، تمدّن اسلامی، و مطالعات هنر دعوت می‌گردد که دستاوردهای پژوهشی خود را در قالب مقاله به دبیرخانۀ این همایش ارسال نمایند.


دبیر علمی: دکتر حمیدرضا فرزانیار

دبیر تخصصی: سید شاهین محسنی


محورهای اصلی  همایش:

* آراء و آثار بورکهارت

* بورکهارت و حکمت خالده

* جهان‌شناسی سنّتی

* بورکهارت و عرفان

* بورکهارت و نقد تجدد                     

*رمزشناسی

* بورکهارت و زیبایی

*  هنر دینی، هنر قدسی، هنر سنتی

 هنر مقدس در شرق و غرب                                          

* مبانی معنوی هنر اسلامی

* شهر و تمدن سنتی

* بورکهارت و معنویت صنایع دستی

 

 

 

برای هرگونه پرسش و همچنین پیشنهادها و نظرات شما را از طریق ایمیل همایش Burckhardt@irip.ac.ir و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره 09123575854 (از طریق واتسپ) تماس حاصل فرمایید.


اخبار بیشتر »