1. تمدید مهلت ارسال چکیده و مقالات کامل همایش ملی «بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت»
2. تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
مهلت ارسال چکیده مقالات برای همایش ملی " بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت" تمدید شد.
3. فراخوان مقالات همایش آراء و آثار تیتوس بورکهارت اعلام شد
فراخوان مقالات همایش آراء و آثار تیتوس بورکهارت از سوی موسسه حکمت و فلسفه ایران اعلام شد