1. فراخوان مقالات همایش آراء و آثار تیتوس بورکهارت اعلام شد
فراخوان مقالات همایش آراء و آثار تیتوس بورکهارت از سوی موسسه حکمت و فلسفه ایران اعلام شد