محورهای ارائه مقاله:

*آراء و آثار بورکهارت

* بورکهارت و حکمت خالده

* جهان‌شناسی سنّتی

* بورکهارت و عرفان

* بورکهارت و نقد تجدد

* رمزشناسی

* بورکهارت و زیبایی

* هنر دینی، هنر قدسی، هنر سنتی

* هنر مقدس در شرق و غرب

* مبانی معنوی هنر اسلامی

* شهر و تمدن سنتی

* بورکهارت و معنویت صنایع دستی