آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1399-06-01
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1399-02-02
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1399-06-02
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1399-11-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1399-11-15
تاریخ شروع کنفرانس
1399-10-15
تاریخ پایان کنفرانس
1399-10-15