تیتوس بورکهارت در حدود دوازده سالگی در کنار پدر و مادر و خواهرش  فرد وسط ناشناس