# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1026-BURCKHARDT استعاره تربیتی کیمیاگری از دیدگاه تیتوس بورکهارت: تربیت، هنر کیمیاگری رضا محمدی چابکی، فاطمه سادات بیطرفان مقاله پذیرفته شده است
2 1002-BURCKHARDT-FULL اصالت عرفان اسلامی از منظر سنت‌گرایان محمدهادی توکلی مقاله پذیرفته شده است
3 1022-BURCKHARDT بررسی دیدگاه بورکهارت در نوع تأثیرپذیری مستقیم هنر اسلامی از قرآن کریم با تکیه بر هنر خوشنویسی اسلامی عبدالله محمدی پارسا مقاله پذیرفته شده است
4 1021-BURCKHARDT تبیین روش تأویلی بورکهارت درتألیف کتاب « شارتر، پیدایی کاتدرال» لادن اعتضادی مقاله پذیرفته شده است
5 1030-BURCKHARDT تقریر تیتوس بورکهارت از نکاح کیمیاوی روح و نفس و تطبیق آن با سنّت چینی کیمیای زرّین اسماعیل رادپور مقاله پذیرفته شده است
6 1018-BURCKHARDT جایگاه غایت در هنر دینی و هنر قدسی منصور مهدوی مقاله پذیرفته شده است
7 1029-BURCKHARDT رمز پردازی در فرش دستباف با تکیه بر نظریات تیتوس بورکهارت سعیده داداشی لوکلایه مقاله پذیرفته شده است
8 1000-BURCKHARDT-FULL گذار از مساجد ستون‌دار به مساجد گنبدخانه‌ای حسین صبری مقاله پذیرفته شده است
9 1027-BURCKHARDT گزارش، شرح و نقد دیدگاه بورکهارت درباره نگارگری ایرانی محمد جواد سعیدی زاده مقاله پذیرفته شده است
10 1016-BURCKHARDT ماهیت تمدن اسلامی براساس دیدگاه تیتوس بورکهارت مریم سعیدیان جزی مقاله پذیرفته شده است
11 1028-BURCKHARDT مطالعه تطبیقی هنر مقدس در ادیان مسیحیت و اسلام از دیدگاه تیتوس بورکهارت مینو خاکپور مقاله پذیرفته شده است
12 1005-BURCKHARDT-FULL ملاحظاتی انتقادی درباره‌ی روایت و تفسیر بورکهارت از فیزیک مدرن مصباح خندان مقاله پذیرفته شده است
13 1025-BURCKHARDT نقدِ روش‌شناختی نقدها بر زیبایی‌شناسیِ اصحاب حکمت خالده با تکیه بر آراء بورکهارت سیدشاهین محسنی مقاله پذیرفته شده است
14 1015-BURCKHARDT نگاه کشفی بورکهارت به حروف و تطبیق آن با علم الحروف محی الدین ابن عربی محمدجواد ادیبی فرد مقاله پذیرفته شده است
15 1010-BURCKHARDT هنر دینی، هنر قدسی و هنر سنتی منصور مهدوی مقاله پذیرفته شده است