بورکهارت و آثار او


 

تیتوس بورکهارت؛ پسر کارل بورکهارت مجمه ساز سوییسی از خانواده ای معروف اهل بال، در شهر فلورانس چشم به جهان گشود و در آغاز عمر با ذوق وافری که در هنر داشت کوشید حرفۀ پدر خود را دنبال کند لکن علاقۀ مفرط او به حکمت و عرفان به زودی او را به مطالعۀ هنر قرون وسطی و قدیم کشانید و بالاخره در سال 1935 پس از مسافرت به آفریقای شمالی و سکونت در شهرهای مغرب مخصوصاً فاس، او را شیفتۀ هنر و تمدن و بیش از آن معنویت اسلامی گردانید و مانند جد معروف خود که اولین توصیف اماکن مقدسۀ اسلام را به زبان های اروپایی نگاشت، به تحقیق دربارۀ جوانب مختلف معارف و هنر اسلامی پرداخت؛ ولی برعکس جد خود تعبیر او از اسلام از درون بود و او از چشمۀ معرفت اسلامی جرعه ها نوشید و روح تشنۀ خود را با اکسیر عرفان سیراب ساخت. او به مطالعۀ دقیق علوم اسلامی پرداخت و حتی مدتی در مدرسۀ قدیمی فاس طلبگی کرد لکن علاقۀ اصلی او به علم حضوری بود و تجلی آن در هنر که به هردو دست یافت.

 

تیتوس بورکهارت پس از مراجعت به اروپا در موطن اجدادی خود سوییس اقامت گزید. سالیان دراز انتشارات Urs Graf Verlag Olten را اداره میکرد. و کتب بینظیر «شهرهای عالم روح» Stadtes des Geistes که هریک در نوع خود شاهکاری از تحقیق دربارۀ هنر دینی است زیر نظر او انتشار یافت، و خود چندین کتاب از جمله Sienna: Stadt der Jungfrau  و Chartres und die Geburt der Kathedral و Fas: stadt des Islam در همین مجموعه تالیف کرد. نوشته های تیتوس بورکهارت در هنر دینی فراوان است که از مهمترین آن  Von Wesen Heiliger Kunst in den Weltreligionen, Zurich1955 است که به زبانهای انگلیسی و فرانسوی نیز نشر یافته است و از شاهکارهای تحقیقی در این زمینه است. به علاوه او همواره علاقۀ خاصی به علوم جهانشاسی که رابطۀ نزدیکی با هنر دینی دارد از خود نشان داده و کتابهایی در این زمینه مانند Alchemie: Sinn und Weltbild, Olten1966 که به فرانسوی،‌ انگلیسی و ایتالیایی نیز ترجمه شده (Cle Spretuelle De l`astrologie musulmane (Paris 1950 و Scienza Moderna e Saggezza  Tradizioale (Torino 1968  نوشته است که آنها را در بصیرت و عمق نظیری نیست. شهرت تیتوس بورکهارت علاوه برآنچه در هنر دینی نگاشته است؛‌ بیشتر مربوط به ترجمه ها و تحقیقات ژرف او در تصوف است. کتاب او در اصول تصوف (Von Sufitom (Munchen1953 که به فرانسوی و انگلیسی نیز شهرت فراوان داشته و چندین بار تحت عنوان Introduction aux doctorine esoteriques de l`Islam و Intoduction to Sufi doctorine  به چاپ رسیده است، بهترین مدخل در زبان های اروپایی بر جنبۀ تصوف نظری است. ترجمه های او از الانسان الکامل عبدالکریم جیلی و فصوص الحکمت محی الدین ابن عربی برای بار اول این آثار اساسی عرفان نظری را به صورت روشن و حواشی پرارج در اختیار مردم غرب قرار دارد و خدمتی شایان و جاویدان به شناساندن تصوف در دنیای معاصر کرد. آخرین کتاب بورکهارت دربارۀ تمدن و هنر اسلامی اسپانیا به زبانهای انگلیسی و آلمانی انتشار یافته است.

 

 

 

 دکتر سیدحسین نصر، 1349

 

 

آثار بورکهارت

 

 

 

  

 

Books In English:

 

 

 

An Introduction to Sufi Doctrine (translated from the French by D. M. Matheson), Lahore, Ashraf, 1959; Wellingborough, England, Thorsons, 1976.

Siena: City of the Virgin (translated from the German by Margaret Brown), Oxford University Press, 1960.

Famous Illuminated Manuscripts (partial translation of Von wunderbaren Biichern), Olten and Lausanne, Urs Graf Verlag, 1964.

 Sacred Art in East and West (translated from the French by Lord North-bourne), Bedfont, Middlesex, England, Perennial Books, 1967,

Alchemy: Science of the Cosmos, Science of the Soul (translated from the German by William Stoddart), London, Smart and Watkins, 1967; Baltimore, Maryland, Penguin Books, 1972.

Moorish Culture in Spain (translated from the German by Alisa Jaffa), London, Allen and Unwin, 1972; New York, McGraw-Hill, 1972.

Art of Islam: Language and Meaning (translated from the French by Peter Hobson), London, Islamic Festival Trust Ltd, 1976.

Mystical Astrology according to Ibn Arabi (translated from the French by Bulent Rauf), Sherbourne, England, Beshara, 1977.

Fez: City of Islam (translated from the German by William Stoddart), Cambridge, England, Islamic Texts Society, in preparation.

Mirror of the Intellect: Essays on Traditional Science and Sacred Art (translated by William Stoddart), Cambridge, England, Quinta Essentia, 1987.

Chartres and the Genesis of the Gothic Cathedral (translated by Peter Hobson),  World Wisdom; 2003.

 

 

Articles in English

 

'Principles and Methods of Traditional Art', in Art and Thought (Coomaraswamy Festschrift), London, Luzac, 1947.

'The Spirit of Islamic Art', Islamic Quarterly (London), December 1954.

Foreword to The Meaning of Icons by Leonid Ouspensky and Vladimir Lossky (translated by E. Kadloubovsky and G. E. H. Palmer), Boston, The Boston Book and Art Shop, 1956; Crestwood, New York, St. Vladimir's Seminary Press, 1983.

'Insight into Alchemy', Tomorrow, Winter 1964; Studies in Comparative Religion, Summer- Autumn 1979.

'Cosmology and Modern Science', Tomorrow, Summer 1964, Autumn 1964, Winter 1965. Also included in Sword of Gnosis (edited by Jacob Needle-man), Baltimore, Maryland, Penguin Books, 1974.

'Because Dante is Right', Tomorrow, Summer 1966.

'Perennial Values in Islamic Art', Al-Abhath, March 1967; Studies in Comparative Religion, Summer 1967; in God and Man in Contemporary Islamic Thought, Beirut, Centennial, 1972; in Sword of Gnosis (edited by Jacob Needleman), Baltimore, Penguin Books, 1974.

'Islamic Surveys: Four Works by Seyyed Hossein Nasr', Studies in Comparative Religion, Winter 1968.

'The Symbolism of Chess', Studies in Comparative Religion, Spring 1969.

'Teilhard de Chardin (1), Studies in Comparative Religion, Spring 1969.

'The Seven Liberal Arts and the West Door of Chartres Cathedral', Studies in Comparative Religion, Summer 1969; also Winter-Spring 1985.

'The Heavenly Jerusalem and the Paradise of Vaikuntha', Studies in Comparative Religion, Winter 1970.

'The Void in Islamic Art', Studies in Comparative Religion, Spring 1970; also Winter- Spring 1985.

Note on the Prophet Mohammed, in Dimensions of Islam by Frithjof Schuon, pp. 69-70 (London, Allen and Unwin, 1970).

'Arab or Islamic Art?', Studies in Comparative Religion, Winter 1971; also in Sword of Gnosis (edited by Jacob Needleman), Baltimore, Penguin Books, 1974.

'Abstract Art in Ancient Fez', Du (Zurich), March 1972.

Foreword to Geometric Concepts in Islamic Art by Issam El-Said and Ayse Parman, London, Islamic Festival Trust Ltd, 1976.

'Introduction to Islamic Art' in The Arts of Islam, catalogue to the special exhibition in the Hayward Gallery, London, The Arts Council of Great Britain, 1976.

'The Prayer of Ibn Mashiish', Studies in Comparative Religion, Winter-Spring 1978; Islamic Quarterly, September 1978.

'The Return of Ulysses', Parabola, November 1978.

'Concerning the "Barzakh" ', Studies in Comparative Religion, Winter-Spring 1979.

'Fez', in The Islamic City, unesco, Paris, 1980, pp. 166-176.

Preface to R. W. J. Austin's translation of Ibn 'Arabi's The Bezels of Wisdom (Fusus al- Hikam), London, sp.ck., 1980; Ramsey, New Jersey, The Paulist Press, 1980.

The Sacred Mask', Studies in Comparative Religion, Winter-Spring 1980.

'Teilhard de Chardin (11)', in The Destruction of the Christian Tradition by Rama Coomaraswamy, pp. 211-212. Bedfont, Middlesex, England, Perennial Books, 1981.

'The Role of Fine Arts in Muslim Education', in Philosophy, Literature and Fine Arts (edited by Seyyed Hossein Nasr), Sevenoaks, Kent, England, Islamic Education Series, 1982.

'Traditional Science', Studies in Comparative Religion, Winter-Spring 1985.

Two short extracts from Schweizer Volkskunst, Studies in Comparative Religion, Winter- Spring 1985.

'The Spirituality of Islamic Art', in The Encyclopedia of World Spirituality, vol. 20 (edited by Seyyed Hossein Nasr), London, Routledge and Kegan Paul, 1987.

'The Universality of Sacred Art', in The Unanimous Tradition (edited by Ranjit Fernando), The Institute of Traditional Studies, Colombo, Sri Lanka, in preparation. Translations From Arabic Into French And Then Into English 

Letters of a Sufi Muster (partial translation of the 'Rasa'il' of Mulay al-'Arabi ad-Darqawi), Bedfont, Middlesex, Perennial Books, 1973.

The Wisdom of the Prophets (partial translation of 'Fusus al-Hikam' by Ibn 'Arabi), Sherbourne, Beshara, 1975.

Universal Man (partial translation of 'Al-Insan al-Kamil' by 'Abd al-Karim al-Jili), Sherbourne, Beshara, 1983.

 

 

 

Books in French

 

Clef spirituelle de l’astrologie musulmane. Paris: Les Éditions Traditionnelles, 1950; Milan, Archè, 1964.

Du Soufisme. Lyons: Derain, 1951.

Principes et Méthodes de l’art sacré. Lyons: Derain, 1958.

Introduction aux Doctrines ésotériques de l’Islam. Paris: Dervy-Livres, 1969.

Alchimie (translated from the English edition by Madame J. P. Gervy). Basle: Fondation Keimer, 1974; Milan: Archè, 1979.

Symboles: Recueil d’essais. Milan: Archè, 1980; Paris: Dervy-Livres, 1980.

Science moderne et Sagesse traditionnelle. Milan: Archè, 1985; Paris: Dervy-Livres, 1985.

L’Art de l’Islam. Paris: Sindbad, 1985.

Chartres et la Naissance de la Cathédrale (translated from the German by Genia Catalá). Milan: Archè, 1995.
Fès, Ville de l’Islam (translated from the German by Armand Jacoubovitch), in preparation.Translation from Arabic to French by Burckhardt:

De l’Homme Universel (Traduction partielle de « Al-Insân al-Kâmil » de ‘Abd al-Karîm al-Jîlî), avec une introduction par le traducteur ; Lyon, Derain, 1953 ; Paris, Dervy-Livres, 1975.

La Sagesse des Prophètes (Traduction partielle des « Fusûs al-Hikam » de Ibn ‘Arabî), avec une introduction par le traducteur ; Paris, Albin Michel, 1955 et 1974.

Lettres d’un Maître Soufi (Traduction partielle des « Ra- sâ’il » de Moulay al-‘Arabî ad-Darqâwî), avec une introduction par le traducteur ; Milan, Archè, 1978 ; Paris, Dervy-Livres, 1978.


Articles in French

« Du Barzakh », Etudes Traditionnelles (Paris), décembre 1937.

« De la Thora, de l’Evangile et du Coran », Etudes Traditionnelles, août-septembre 1938.

« Le Prototype Unique », Etudes Traditionnelles, août- septembre 1938.

« Folklore et Art ornemental », Etudes Traditionnelles, août-septembre-octobre 1939.

« Une Clef spirituelle de l’Astrologie musulmane », Etudes Traditionnelles, juin 1947, décembre 1947, 1948.

« Généralités sur l’Art musulman », Etudes Traditionnelles,mars 1947.

« Principes et Méthodes de l’Art traditionnel », Etudes Traditionnelles, janvier-février 1947.

« Nature de la Perspective cosmologique », Etudes Traditionnelles, juillet-août 1948.

« Considérations sur l’Alchimie (I) », Etudes Traditionnelles, octobre-novembre 1948, avril-mai 1949.

« “Nature sait surmonter Nature” », Etudes Traditionnelles, janvier-février 1950.

« Le Temple, Corps de l’Homme Divin », Etudes Traditionnelles, juin 1951.

« Extraits du Commentaire des Noms Divins par Plmâm Ghazâlî » (Traduction et notes de Titus Burckhardt), Etudes Traditionnelles, octobre-novembre 1952, décembre 1954.

« “Je suis la Porte” », Etudes Traditionnelles, juin 1953, juillet-août 1953.

« La Genèse du Temple hindou », Etudes Traditionnelles,octobre-novembre 1953, décembre 1953.

« Les Fondements de l’Art chrétien », Etudes Traditionnelles, avril-mai 1954.

« Les Fondements de l’Art musulman », Etudes Traditionnelles, juin 1954.

« Le Symbolisme du jeu des échecs », Etudes Traditionnelles, octobre-novembre 1954.

« Le Paysage dans l’Art extrême-oriental », Etudes Traditionnelles, avril-mai 1955.

« Commentaire succinct de la Table d’Emeraude », Etudes Traditionnelles, novembre-décembre 1960.

« Considérations sur l’Alchimie (II) », Etudes Traditionnelles, novembre-décembre 1961.

« “Chevaucher le Tigre” », Etudes Traditionnelles, juillet- octobre 1962.

« Le Masque Sacré », Etudes Traditionnelles, novembre- décembre 1963.

« Cosmologie et Science moderne », Etudes Traditionnelles, mai-juin 1964, juillet-octobre 1964, janvier-février 1965, mars-avril 1965, mai-août 1965.

« La Prière d’Ibn Mashîsh », Etudes Traditionnelles, janvier-février 1967.

« Mise au point en ce qui concerne l’édition française du livre Alchemie : Sinn- und Weltbild », Etudes Traditionnelles, janvier-février 1967.

« Caractères pérennes de l’art arabe », journal of World History, 1972.

« Fès, une ville humaine » (causerie faite le 21 avril 1973 dans le palais du Pacha devant les membres de l’Association pour la sauvegarde de Fès), Etudes Traditionnelles, juillet-septembre 1984.

 

« Note sur le Prophète Mohammed », in Formes et Substance dans les Religions de Frithjof Schuon, pp. 86-87 (Paris, Dervy-Livres, 1975).

Préface à Islam, Perspectives et Réalités par Seyyed Hossein Nasr (Paris, Buchet-Chastel, 1975).

« Les Sciences traditionnelles à Fès », Etudes Traditionnelles, octobre-décembre 1977.

« Le Retour d’Ulysse », Etudes Traditionnelles, janvier-mars 1979.

« Fès et l’Art de l’Islam », in Actes du Séminaire expérimental d’Animation culturelle, 7 mars — 28 avril 1978, Fonds international pour le Promotion de la Culture, UNESCO, Conférences, volume 1, pp. 109-119, 1980.

« La Danse du Soleil », Connaissance des Religions (Nancy, France), 1985.
Books in German

Land am Rande der Zeit. Basel: Urs Graf Verlag, 1941.

Schweizer Volkskunst/Art Populaire Suisse. Basel: Urs Graf Verlag, 1941.

Tessin (Das Volkserbe der Schweiz, Band I). Basel: Urs Graf Verlag, 1943.

Vom Sufitum–Einführung in die Mystik des Islams. Munich: Otto Wilhelm Barth-Verlag, 1953.

Vom Wessen heiliger Kunst in den Weltreligionen. Zurich: Origo-Verlag, 1958.

Siena, Stadi der Jungfrau. Olten (Switzerland) and Freiburg-im-Breisgau (Germany): Urs Graf Verlag, 1958.

Tessin (Das Volkserbe der Schweiz, Band I [Greatly enlarged edition]). Basel: Urs Graf  Verlag,1959.

Alchemie, Sinn- und Weitbild. Olten and Freiburg-im-Breisgau: Walter-Verlag, 1960.

Fes, Stadt des Islam. Olten and Freiburg-im-Breisgau: Urs Graf Verlag, 1960.

Chartres und die Geburt der Kathedrale. Lausanne: Urs Graf Verlag, 1962.

Von wunderbaren Büchern. Olten and Freiburg: Urs Graf Verlag, 1963.

Lachen und Weinen. Olten and Freiburg: Urs Graf Verlag, 1964.

Die Jagd. Olten and Freiburg: Urs Graf Verlag, 1964.

Der wilde Westen. Olten and Freiburg: Urs Graf Verlag, 1966.

Die maurische Kultur in Spanien. Munich: Callwey, 1970.

Marokko, Westlicher Orient: ein Reiseführer. Olten and Freiburg: Walter-Verlag, 1972.

Spiegel der Weisheit: Texte zu Wissenschaft und Kunst. Munich: Diederichs, 1992.

Scipio und Hannibal: Kampf um das Mittelmeer by Friedrich Donauer. Cover design and six illustrations by Titus Burckhardt. Olten and Freiburg: Walter-Verlag, 1939.

Wallis (Das Volkserbe der Schweiz, Band 2) by Charles Ferdinand Ramuz. Translated and edited by Titus Burckhardt. Basel: Urs Graf Verlag, 1956.

Zeus und Eros: Briefe und Aufzeichnungen des Bildhauers Carl Burckhardt (1878–1923), edited by Titus Burckhardt. Basel: Urs Graf Verlag, 1956.

Das Ewige im Vergänglichen by Frithjof Schuon. Translation from the French by Titus Burckhardt of Regards sur les Mondes anciens. Weilheim: Otto Wilhelm Barth-Verlag, 1970.

Athos, der Berg des Schweigens by Philip Sherrard. Translation from the English by Titus Burckhardt of Athos, the Mountain of Silence. Lausanne and Freiburg: Urs Graf Verlag, 1959.Articles in German

Préface à Der Sinn der Ikonen de Leonid Ouspensky et Wladimir Lossky, Olten (Suisse) et Freiburg-im- Breisgau (Allemagne), Urs Graf Verlag, 1952.

« Die Symbolik des Spiegels in der islamischen Mystik », Symbolon, 1960.

« Symbolik des Islams », Kairos (Salzburg), 1961.

« Von der Heiligkeit des Wassers », CIBA-Blätter (Hauszeitschrift der CIBA Aktiengesellschaft, Basel) Sondernummer : Wasser ; vol. 18, n° 174, juillet-août 1961.

« Die Lehre vom Symbol in den grossen Ueberlieferungen des Ostens und des Westens », Symbolon, 1962.

« Cosmologia Perennis », Kairos (Salzburg), n° 1, 1964.

Lettre à la Rédaction, Kairos (Salzburg), n° 2, 1964.

« Moderne Psychologie und überlieferte Weisheit », Kairos (Salzburg), nos 3 et 4, 1964.

« Weil Dante Recht hat », Antaios (Stuttgart), mai 1965.

« Abstrake Kunst im alten Fes », Du (Zurich), mars 1972.

« Die überlieferten Handwerke in Marokko : ihr Wesen und ihr Schicksal », Zeitschrift für Ganzheitsforschung (Vienne), n° 2, 1974.

« Betrachtungen zur Alchemie » (traduit du français par Margreth Pietsch), in Initiative 42 : Wissende, Verschwiegene, Eingeweihte (Freiburg-im-Breisgau, Herder, 1981).

« Die heilige Maske » (traduit du français), in Initiative 48 : Die Macht der Masken (Freiburg-im-Breisgau, Herder, 1982).

 


Books In Italian

L'Alchimia (translated from the German by Angela Terzani Staude), Turin, Boringhieri, 1961; (translated from the French by Ferdinando Bruno), Milan, Guanda, 1981.

Scienza moderna e Sagzza tradizionale (translated from the German by Angela Terzani Staude), Turin, Borla, 1968.

Siena, Citta della Vergine (translated from the German by Gisella Burgisser), Milan, Arche 1978.

L'Arte sacra in Oriente e Occidente (translated from the French by Elena Bono), Milan, Rusconi, 1976.

Introduzione alle Dottrine esoteriche dell' Islam (translated from the French by Barbara Turco), Rome, Edizioni Mediterranee, 1979.

Simboli (translated from the French by Elisabetta Bonfanti Mutti), Parma, All'Insegna del Veltro, 1983.

Chiave spirituale dell'Astrologia musulmana (translated from the French), Genoa, Basilisco, 1985.

 

Articles In Italian

'Una Chiave spirituale dell'Astrologia secondo Muhyiddin ibn 'Arabi', Rivista di Studii Iniziatici, Naples, August- October 1947.

Nota sul Profeta Mohamed in Forma e Sostanza nelle Religioni di Frithjof Schuon (Roma, Edizioni Mediterranee, 1984). Translations From Arabic Into French And Then Into Italian

L'Uomo Universale (translated from the French by Giorgio Jannaccone), Rome, Edizioni Mediterranee, 1981.

La Sapienza dei Profeti (translated from the French by Giorgio Jannaccone), Rome, Edizioni Mediterranee, 1987.

Lettere d'un Maestro Sufi (translated from the French by Giorgio Jannaccone), Milan, La Queste, 1987.

 

 

Books In Spanish

Alquimla (translated by Ana Maria de la Fuente), Barcelona, Plaza y Janes, 1971.

La Civilizacio Hispano-Arabe (translated by Rosa Kuhne Braban), Madrid, Alianza Editorial, 1977.

Esoterismo Islamico (translated by Jesus Garcia Varela), Madrid, Taurus Ediciones, 1980

Sabidurla Tradicional y Ciencia Moderna (translated by Jordi Quingles and Alejandro Corniero), Madrid, Taurus Ediciones, 1980.

Slmbolos (translated by Francesc Gutierrez), Mallorca, Jose J. de Olaneta, 1982. Principios y Metodos del Arte sagrado, Buenos Aires, 1984.

 

 

Articles In Spanish

Nota sobre el Profeta Mohamed en Forma e Sustancia en las Religiones por Frithjof Schuon, capitulo sobre Mohamed (Madrid, Taurus Ediciones, 1981).

'El Simbolismo del Ajedrez', Cielo y Tierra (Barcelona), No. 1, 1982.

'El Arte sagrado', Cielo y Tierra (Barcelona), No. 6, 1983/1984.

 

مقالات برگزیده درباره بورکهارت:

Seyyed Hossein Nasr, “Foreword”, in Titus Burckhardt, Art of Islam: Language and Meaning. London: World of Islam Festival Publishing, 1976.

William Stoddart, “Right Hand of Truth”, Studies in Comparative Religion, Vol. 16, Nos. 1 and 2, 1984.

Seyyed Hossein Nasr, “With Titus Burckhardt at the Tomb of Ibn Arabi”, Studies in Comparative Religion, Vol. 16, Nos. 1 and 2, 1984.

Jean-Louis Michon, “Titus Burckhardt in Fez, 1972-1977”, Studies in Comparative Religion, Vol. 16, Nos. 1 and 2, 1984 and Titus Burckhardt, Fez: City of Islam. Cambridge, UK: Islamic Texts Society, 1992.

Martin Lings, “In Memoriam—Titus Burckhardt”, Studies in Comparative Religion, Vol. 16, Nos. 1 and 2, 1984.

Martin Lings, “Foreword”, in Titus Burckhardt, Fez: City of Islam. Cambridge, UK: Islamic Texts Society, 1992.

Keith Critchlow, “Foreword”, in Titus Burckhardt, Chartres and the Birth of the Cathedral. Bloomington, IN: World Wisdom Books, 1996.

Jean-Louis Michon, “Titus Burckhardt and the Sense of Beauty: Why and How He Loved and Served Morocco”, Sophia, Vol. 5, No. 2, 1999.

Seyyed Hossein Nasr, “The Spiritual Significance of Islamic Art: The Vision of Titus Ibrahim Burckhardt”,  Sophia, Vol. 5, No. 2, 1999.

William Stoddart, “Titus Burckhardt and the Traditional School”, Sophia, Vol. 5, No. 2, 1999.

Philippe Faure, “Islamic and Medieval Christian Arts in the Works of Titus Burckhardt”, Sophia, Vol. 5, No. 2, 1999.

Stefano Bianca, “Titus Burckhardt (1908-1984): A Personal Recollection”, Sophia, Vol. 5, No. 2, 1999.

Seyyed Hossein Nasr, “Foreword”, in The Essential Titus Burckhardt: Reflections on Sacred Art, Faiths, and Civilizations, edited by William Stoddart. Bloomington, IN: World Wisdom, 2003.

William Stoddart, “Preface” and “Introduction: Titus Burckhardt and the Perennialist School”, in The Essential Titus Burckhardt: Reflections on Sacred Art, Faiths, and Civilizations, edited by William Stoddart. Bloomington, IN: World Wisdom, 2003.

Michael Fitzgerald, “Preface”, in Titus Burckhardt, The Foundations of Christian Art: Illustrated, edited by Michael Fitzgerald. Bloomington, IN: World Wisdom, 2006.

Keith Critchlow, “Foreword”, in Titus Burckhardt, The Foundations of Christian Art: Illustrated, edited by Michael Fitzgerald. Bloomington, IN: World Wisdom, 2006.

William C. Chittick, “Foreword”, in Titus Burckhardt, Introduction to Sufi Doctrine. Bloomington, IN: World Wisdom, 2008.

William Stoddart, “Foreword”, in Titus Burckhardt, Siena, City of the Virgin: Illustrated. Bloomington, IN: World Wisdom, 2008.

Jean-Louis Michon, “Introduction”, in Titus Burckhardt, Art of Islam: Language and Meaning, Commemorative Edition. Bloomington, IN: World Wisdom, 2009.

Michael Fitzgerald, “Preface”, in Titus Burckhardt, Foundations of Oriental Art & Symbolism, edited by Michael Fitzgerald. Bloomington, IN: World Wisdom, 2009.

Brian Keeble, “Introduction”, in Titus Burckhardt, Foundations of Oriental Art & Symbolism, edited by Michael Fitzgerald. Bloomington, IN: World Wisdom, 2009.