کمیته علمی
غلامرضا ذکیانی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی (ره) و رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: zakiani [at] yahoo.com
غلامحسین ابراهیمی دینانی
عضو کمیته علمی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: dinani [at] irip.ir
غلامرضا اعوانی
عضو کمیته علمی
استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: aavani [at] irip.ir
سید محمود یوسف ثانی
عضو کمیته علمی
دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: yosefsani [at] yahoo.com
حمیدرضا فرزان‌یار
دبیر کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه سوره
پست الکترونیکی: h_farzanyar [at] yahoo.com
شهرام پازوکی
عضو کمیته علمی
استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: shpazouki [at] hotmail.com
بابک عالیخانی
عضو کمیته علمی
دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: alikhani [at] irip.ir
سید رضا فیض
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: reza.feiz [at] free.fr
رضا کوهکن
عضو کمیته علمی
استادیارمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: bkuhkan [at] gmail.com
نصرالله حکمت
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: n_hekmat [at] sbu.ac.ir
سید حسین موسویان
عضو کمیته علمی
استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: s.h.mousavian [at] gmail.com
سعید بینای مطلق
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: said_binayemotlagh [at] yahoo.fr
سیدمحمدحسین نواب
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم
پست الکترونیکی: mh.navvab [at] urd.ac.ir
سید رضی موسوی گیلانی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی
پست الکترونیکی: s_razi2003 [at] yahoo.com
سید احمد غفاری قره باغ
عضو کمیته علمی
استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: yarazegh [at] yahoo.com
عارف امامی مهر
عضو کمیته علمی
پژوهشیار پسادکترا و استادیار مدعو دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: ar.emamimehr [at] gmail.com
سعید انواری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: saeed_anvari [at] yahoo.com
سید شاهین محسنی
دبیر تخصصی
دانشگاه هنر
پست الکترونیکی: s.sh.mohseni [at] gmail.com
کمیته اجرایی
حسین رستمی جلیلیان
دبیر اجرایی
عضو معاونت پژوهش و تحصیلات تکمیلی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: jalilian1974 [at] yahoo.com