کمیته علمی

غلامرضا ذکیانی

غلامرضا ذکیانی

عضو کمیته علمی
zakianiyahoo.com
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی (ره) و رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
غلامحسین ابراهیمی دینانی

غلامحسین ابراهیمی دینانی

عضو کمیته علمی
dinaniirip.ir
استاد بازنشسته دانشگاه تهران
غلامرضا اعوانی

غلامرضا اعوانی

عضو کمیته علمی
aavaniirip.ir
استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
سید محمود یوسف ثانی

سید محمود یوسف ثانی

عضو کمیته علمی
yosefsaniyahoo.com
دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
حمیدرضا فرزان‌یار

حمیدرضا فرزان‌یار

دبیر کمیته علمی
h_farzanyaryahoo.com
عضو هیأت علمی دانشگاه سوره
شهرام پازوکی

شهرام پازوکی

عضو کمیته علمی
shpazoukihotmail.com
استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
بابک عالیخانی

بابک عالیخانی

عضو کمیته علمی
alikhaniirip.ir
دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
سید رضا فیض

سید رضا فیض

عضو کمیته علمی
reza.feizfree.fr
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رضا کوهکن

رضا کوهکن

عضو کمیته علمی
bkuhkangmail.com
استادیارمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
نصرالله حکمت

نصرالله حکمت

عضو کمیته علمی
n_hekmatsbu.ac.ir
استاد دانشگاه شهید بهشتی
سید حسین موسویان

سید حسین موسویان

عضو کمیته علمی
s.h.mousaviangmail.com
استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
سعید بینای مطلق

سعید بینای مطلق

عضو کمیته علمی
said_binayemotlaghyahoo.fr
دانشیار دانشگاه اصفهان
سیدمحمدحسین نواب

سیدمحمدحسین نواب

عضو کمیته علمی
mh.navvaburd.ac.ir
استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم
سید رضی موسوی گیلانی

سید رضی موسوی گیلانی

عضو کمیته علمی
s_razi2003yahoo.com
استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی
سید احمد غفاری قره باغ

سید احمد غفاری قره باغ

عضو کمیته علمی
yarazeghyahoo.com
استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
عارف امامی مهر

عارف امامی مهر

عضو کمیته علمی
ar.emamimehrgmail.com
پژوهشیار پسادکترا و استادیار مدعو دانشگاه شهید بهشتی
سعید انواری

سعید انواری

عضو کمیته علمی
saeed_anvariyahoo.com
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
سید شاهین محسنی

سید شاهین محسنی

دبیر تخصصی
s.sh.mohsenigmail.com
دانشگاه هنر

کمیته اجرایی

حسین رستمی جلیلیان

حسین رستمی جلیلیان

دبیر اجرایی
jalilian1974yahoo.com
عضو معاونت پژوهش و تحصیلات تکمیلی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران