تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
01 فروردین 1400
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات

به اطلاع کلیه اندیشمندان و پژوهشگران ارجمند میرساند، با توجه به شرایط ویژه دانشگاهی و پژوهشی در کشور، مهلت ارسال چکیده مقالات پژوهشی برای همایش ملی " بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت" به مدت دوماه تمدید میشود و آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات اول تیر1399 خواهد بود. مهلت ارسال مقالات کامل، بدون تغییرو در اول شهریور1399 است.