تمدید مهلت ارسال چکیده و مقالات کامل همایش ملی «بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت»
01 تیر 1399
تمدید مهلت ارسال چکیده و مقالات کامل همایش ملی «بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت»

به اطلاع کلیه اندیشمندان و پژوهشگران ارجمند میرساند، باتوجه به ادامه شرایط ویژه دانشگاهی و پژوهشی در کشور، مهلت ارسال چکیده مقالات پژوهشی برای همایش ملی «بررسی آراء و آثار تیتوس بورکهارت» مجدداً به مدت دوماه تمدید میگردد و آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات اول شهریور1399 خواهد بود. مهلت ارسال مقالات کامل، حداکثر تا تاریخ اول مهر 1399 مقرر گردیده است.